Strauss Adriatic: Svakodnevno unapređivanje poslovanja

(tekst objavljen u Progressive magazinu br. 194)

Strauss Adriatic posluje na tržištu Srbije više od 25 godina i zapošljava preko 250 ljudi. Poštujući korporativne vrednosti sistema, a koje su inkorporirane u svaki segment rada, kompanija kontinuirano ulaže u svoje zaposlene koji su srž stabilnosti poslovanja.

Kaizen: recept za uspešno poslovanje

Da bi svi zaposleni imali jednake uslove za profesionalni razvoj, kompanija Strauss Adriatic je počela da primenjuje Kaizen – japansku filozofiju poslovanja koja se zasniva na principu da sve aspekte poslovanja treba stalno unapređivati, uz optimalnu upotrebu svih raspoloživih resursa i sa akcentom na razvoju ljudskih kvaliteta. ‘Kaizen menadžment’ je okosnica uspeha japanskih kompanija, čiji model poslovanja predstavlja uzor za privrednike i preduzetnike širom sveta, na putu ka uspešnosti. Na našim prostorima, kompanija Strauss Adriatic je među prvima u Srbiji počela sa primenom ove filozofije, i to 2010. godine, kada su počele prve obuke.

Kaizen je uspeo da motiviše zaposlene da daju predloge najboljih rešenja za određene probleme sa kojima se susreću tokom radnog procesa, bez obzira na to da li je reč o menadžmentu, radnicima u fabrici ili osoblju za održavanje higijene prostorija. Bilo je izazovno motivisati više od 250 zaposlenih u kompaniji Strauss Adriatic da u svakom delu ličnog poslovnog delovanja sprovode Kaizen, tako da je njegova implementacija krenula od sektora proizvodnje. Prve realizovane korekcije odnosile su se na izmenu dotadašnjeg načina rada ili određenih procedura koje su zaposleni prepoznali kao prepreku u radu i zajedničkim snagama prevazišli. Oprema koja je bila oštećena popravljena je i dovedena u upotrebljivo stanje, a ona koja je uništena, zamenjena je novom. Radi lakšeg i bržeg snalaženja, postavljena su brojna uputstva i table koje jasno ukazuju na to kako se neki deo opreme koristi, gde šta stoji i ko je zadužen za određen sektor. Najveća prednost koju Kaizen nudi jeste i činjenica da njegova primena ne zahteva velika ulaganja, a pruža veliki rast produktivnosti i smanjenje količine otpada.

Na osnovu razvijene Kaizen filozofije, došao je i predlog da se kafena plevica – nus proizvod iz procesa prerade kafe, koristi kao biomasa za grejanje kompletnog pogona i administrativnog dela fabrike u Šimanovcima. Korišćenje briketa plevice kao energenta pruža ne samo finansijski, već i ekološki benefit, jer je njihovom upotrebom smanjena emisija ugljen dioksida za čak 11%, sami produkti sagoveranja biomase su bez štetnog uticaja na okolinu i rešava se pitanje odlaganja otpada.

Kako Kaizen predstavlja kontinuiran proces, a u skladu sa kovanicom nastalom od reči kai, što znači promena i zen sa značenjem boljitak, ideja vodilja uvođenja Kaizen menadžmenta u Strauss-u bilo je poboljšanje uslova rada, povećanje produktivnosti i bezbednosti, uređenje prostora, ali i unapređenje komunikacije među zaposlenima. Sveobuhvatnom sinergijom i željom za unapređenjem uslova rada, zaposleni u kompaniji Strauss Adriatic ne samo da su uspeli da ostvare zacrtane ciljeve, već i kontinuirano rade na tome da dodatno poboljšaju poslovanje.

Lean Six Sigma filozofija poslovanja za razvoj korporativne kulture

220303_Strauss-Adriatic-nagradaStrauss Adriatic je dobitnik specijalne nagrade za Posvećenost i rezultate u razvoju talenata, koju dodeljuje međunarodna kompanija za Executive Search Stanton Chase, i to za program Green Belt u okviru Lean Six Sigma filozofije poslovanja. Tako se u kompaniji koriste alati i tehnike za kreiranje i promenu kulture u cilju sprovođenja dobre prakse i veći je fokus na potrebama kupaca i procesnom pristupu poslovanju, dok je Six Sigma pristup zasnovan na podacima koji se koriste za identifikaciju i otklanjanje nedostataka uz pomoć statistike. Kombinovanjem Lean & Six Sigma unapređuju se procesi u kompaniji što sve dovodi do raznih benefita, kako na polju profitabilnosti, tako i na polju zadovoljstva zaposlenih ali i svih stejkholdera.

U kompaniji Strauss Adriatic, odvažno se krenulo od najvišeg nivoa implementacije konstantnog poboljšanja koji se često naziva i Performance excellence (besprekorno izvođenje), i to zahvaljujući već postojećim dobrim međuljudskim odnosima i kvalitetnoj radnoj atmosferi. Zaposleni svakodnevno poboljšavaju način rada i procese, jer su ohrabreni da otvoreno diskutuju, rešavaju probleme i prevazilaze greške. Sektori međusobno sarađuju, ciljevi su im usklađeni i svi zajedno vode ka ostvarenju zajedničkih strateških ciljeva.

Efikasno ostvarujemo potencijale zaposlenih

Briga o zaposlenima nije samo floskula i ne može se razviti preko noći. To je program koji treba da se razvija od prvog dana, kako bi pravilno funkcionisao i mogao da pruži odgovarajuću zaštitu u svakom trenutku. Zato, kada dođe vreme krize, zaposleni znaju da će poslodavac da ih zaštiti. Upravo su na samom početku pandemije virusa COVID-19, kroz transparentnu komunikaciju i jasnu organizaciju poslovanja, mogli da svedoče podršci koju im pruža Strauss Adriatic: formiran je Krizni tim koji je, u direktnim dogovorima sa top menadžmentom, brzo i lako mogao da tretira, usvaja i implementira predloge u organizaciji posla. Fokus je bio na tome da se omogući najviši mogući stepen bezbednosti zaposlenih i, zahvaljujući tome, kompanija uspešno prevazilazi izazove pandemije i radi u sigurnom okruženju.

Osim sistematskih pregleda koji se organizuju godinama unazad, kompanija je pronašla još jedan način na koji će unaprediti opšte zdravstveno stanje svojih zaposlenih, a koji se tiče mentalnog zdravlja. Zarad uspešnog dostizanja ravnoteže između profesionalnog i privatnog života kod svakog člana tima, od oktobra, predstavljena je mogućnost anonimnog korišćenja programa podrške mentalnom zdravlju kroz edukativnu platformu, psihološko savetovanje i telefonsku pomoć. Na jednom mestu, moguće je pronaći odgovore na pitanja koja se tiču roditeljstva, porodice, poslovnih odnosa, ličnog razvoja, kao i opšteg poboljšanja kvaliteta života.

Ulažemo u karijerni razvoj vrednih studenata

Strauss Adriatic kontinuirano ulaže u napredak svojih zaposlenih, ali takođe ulaže i u perspektivne mlade ljude koji žele da grade svoju karijeru. Praktične veštine su mladi sticali i ranije u ovoj kompaniji, kroz seminarske radove, praktičan i istraživački rad, uz pomoć mentora koji posvećeno prate napredovanje svojih praktikanata, a sada je organizovan i program letnje prakse za studente završnih godina. Tokom tri meseca, koliko traje ovaj program, studenti imaju priliku da se upoznaju sa organizacionom strukturom kompanije, njenom strateškom orijentacijom, ali najvažnije je to što mogu aktivno da sudeluju u operativnim aktivnostima, od poseta terenu do rada u kancelariji i upoznavanja sa internim procedurama. Polaznici tako dobijaju nova znanja i vredno iskustvo već tokom studija i tako se, rešavajući svoje prve poslovne zadatke, pripremaju za nastavak svoje karijere. Na kraju programa, praktikanti koji se posebno istaknu u radu, imaju mogućnost zaposlenja ukoliko se otvori novo radno mesto.

Kada je reč o kriterijumima koje je važno da praktikanti zadovoljavaju, glavni fokus je stavljen na motivaciju. Iskustvo nije od presudne važnosti, jer njega tek treba da steknu radom u kompaniji. Prilikom procesa selekcije kadrova, od presudnog značaja je bilo da vrednosti kandidata istovremeno budu i vrednosti kompanije. Radoznalost, želja za učenjem i konstantnim usavršavanjem, lepo vaspitanje i pozitivan stav, bili su odlučujući faktori. Ukoliko su oni ispunjeni, dalje je mnogo lakše upoznati mlade sa specifičnim poslovnim procedurama i pomoći im da lakše obave svoje prve poslovne zadatke, što je osnovni cilj praktikantskog staža. Dopuna akademskog znanja kroz rad i upoznavanje sa savremenim načinom rada, značajno doprinose sticanju znanja za dalje usavršavanje i razvoj karijere.

Uloga mentora u ovom procesu je od velikog značaja, s obzirom na to da oni vrše evaluaciju studenata, koja je od presudnog značaja za donošenje odluke o njihovom zapošljavanju. Bez obzira na to da li je neko radno mesto već otvoreno ili će biti prilike u budućnosti, uvek se daje prednost praktikantu kod kojeg je prepoznata želja za napretkom i razvojem, iskrena motivacija za učenje i proširivanje sopstvenih vidika, kao i spremnost i odlučnost u preuzimanju inicijative.