RTD kafa

Najvažniji kanal za kategoriju RTD kafe (kafe spremne za konzumaciju) u Srbiji u periodu od juna 2020. do maja 2021. godine bio je kanal srednjih i velikih radnji.

Retail Zoom istraživanje

Podaci kompanije Retail Zoom se odnose na količinsko i vrednosno učešće RTD kafe na maloprodajnom tržištu Srbije od juna 2020. do maja 2021. godine, u odnosu na isti period godinu dana ranije (od juna 2019. do maja 2020). U toku posmatranog perioda, kategorija RTD kafe je zabeležila rast od 10% u prodajnoj vrednosti, a pad u prodatim količinama od 4%.

Prodaja po regionima

210730_RTDkafa_RetailZoom1

Od juna 2020. godine do maja 2021, najviše RTD kafe se prodalo u regionu Beograd, 39%, količinski i vrednosno. U regionu Sever je prodato 28% količina, što je 27% vrednosne prodaje. Region Istoka generiše 21% prodajne količine, ali i prodajne vrednosti. Ostatak prodaja dolazi iz regiona Zapad.

Po kanalima prodaje

I dalje je dominantni kanal prodaje RTD kafe kanal velikih i srednjih radnji, koji količinski učestvuje sa 33% i 30% vrednosno posmatrano. Sledeći po važnosti je kanal supermarketa i hipermarketa sa količinskim učešćem od 28% i vrednosnim učešćem od 26%. Kanal kiosaka i benzinskih stanica je destinacioni za ovu kategoriju i povećava svoje učešče količinski gledano na 22%, kao i vrednosno na 29%. Preostale prodaje dolaze iz kanala malih radnji.

Po vrsti pakovanja

210730_RTDkafa_RetailZoom2

Najviše prodatih količina (27%) dolazi od pakovanja koje sadrži 300ml, a za njim sledi ono od 200ml koje ‘nosi’ 23% prodatih količina. Sledeće je pakovanje od 250ml, sa učešćem od 19% u prodatim količinama. Ako posmatramo vrednost, pakovanje od 200ml učestvuje sa 27%, pakovanje od 250ml učestvuje sa 25%, a pakovanje od 300ml sa 20% u prodajnoj vrednosti.

Vodeći igrači

Vodećih pet proizvođača u kategoriji RTD kafe u periodu od juna 2020. do maja 2021. godine (poređanih po abecednom redu), količinski posmatrano su: Grand Prom, Imlek, Lactalis, Nestlé, Rauch. Vrednosno posmatrano, isti navedeni proizvođači čine pet prvorangiranih proizvođača u ovom segmentu kafe.

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 189, jul/avgust 2021)