Perutnina Ptuj Topiko gradi novu farmu živine

210524_pilici

Perutnina Ptuj Topiko iz Bačke Topola gradiće kompleks farme za uzgoj živine.

Prostor obuhvaćen Urbanističkim projektom od granice građevinskog područja naselja Bačka Topola, udaljen je više od 1km. Predmetna farma će se baviti uzgojem samo jedne vrste životinja (živine-pilića) i to kroz jedan tehnološki proces, odnosno jednu proizvodnu celinu.

Predviđena je izgradnja kompleksa farme za uzgoj živine sa svim pratećim sadržajima, kolskim i pešačkim prilazima, saobraćajnim i manipulativnim površinama, parking mestima, zelenim površinama i pratećom mrežom infrastrukture.

U planu je sedam objekata za uzgoj živine, spratnosti P+0, dimenzija cca. 121,3×21,4 m, ukupne BRGP 2650,31 m2. Predviđeni kapacitet farme je 315.000 pilića po turnusu, tj. 45.000 životinja po objektu u svakom turnusu. U toku godine predviđeno je cca. šest ciklusa uzgoja pilića.

Projektom je predviđeno ukupno 12 parking mesta za putnička vozila – za zaposlene i posetioce kompleksa.

Planira se ozelenjavanje slobodnih površina sa niskim ukrasnim rastinjem.

Obrađivač plana je Arhitop d.o.o. iz Bačke Topole.

Javna prezentacija traje do 24. maja na sajtu Opštine Bačka Topola, kao i u Uslužnom centru Opštinske uprave.

Izvor: eKapija