Domaća kafa

Foto: Freepik

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 218, jun 2024)

PAKOVANJE OD 200 GRAMA JE NAJPOPULARNIJE

Minimarketi se izdvajaju kao maloprodajni format u kome se domaća kafa najviše kupuje. Pored toga, njihovo količinsko učešće raste i u posmatranom periodu iznosi 30%. Slede supermarketi i tradicionalne prodavnice sa po 24%, pokazuju podaci CPS GfK.

Istraživanje GfK

Ana Kovačević,
Junior Research Consultant, Consumer Panel Services
GfK

U fokusu ovog istraživanja je kupovina domaće kafe u domaćinstvima u Srbiji, u periodu od februara do maja 2023. godine.
Domaću kafu je bar jednom kupilo 85% domaćinstava tokom analiziranog četvoromesečnog perioda. Frekvencija kupovine iznosi 10 puta u posmatranom periodu, odnosno oko 2,5 puta mesečno. Dok oba navedena indikatora opadaju u odnosu na isti period prethodne godine, prosečna cena beleži rast od 13%. Ako pogledamo udeo korpi sa domaćom kafom u ukupnom broju FMCG korpi, možemo videti da se analizirana kategorija našla u 9% kupovina.

Kanali prodaje
Minimarketi se izdvajaju kao maloprodajni format u kome se domaća kafa najviše kupuje. Pored toga, njihovo količinsko učešće raste i u posmatranom periodu iznosi 30%. Slede supermarketi i tradicionalne prodavnice sa po 24%. Diskontni lanci ‘odnose’ 10%, hipermarketi 7%, a specijalizovane prodavnice 3%.

Veličina pakovanja
Među različitim pakovanjima domaće kafe na našem tržištu, najveći količinski udeo ostvaruju pakovanja od 200 grama (62%), dok pakovanja od 100 grama imaju učešće od 25%. Ostala pakovanja učestvuju sa 13%.
Dva vodeća proizvođača generišu 71% ukupne količine kategorije, a to su, abecednim redosledom: Atlantic Grand i Strauss Adriatic.

Promocije i trgovačke marke
U kategoriji domaće kafe je zabeležen pad učešća trgovačkih marki, tako da ono iznosi 8% u posmatranom periodu. Sa druge strane, udeo proizvoda kupljenih na promociji raste i dostiže 36%.